Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Kunst- en cultuureducatie Oosterschelderegio – Geldig vanaf 1 juni 2021

Op alle offertes en overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan inzake door ons te verrichten voorstellingen/workshops zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 Artikel 1 – Algemeen 

1.1 Definities:
Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio
Lesaanbod: de workshop / voorstelling(en) die Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio het onderwijs aanbiedt.
Instrumentarium: Alle benodigdheden en toebehoren die Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio voor de workshop inzet (o.a. instrumenten, leskisten, decor, gettoblasters, statieven, kostuums).
Offerte: Een optie met kostenindicatie van Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio met daarin het aangeboden lesaanbod en de uitvoering ervan beschreven.
Overeenkomst: De door beide partijen ondertekende offerte of een, in reactie op de offerte, schriftelijk akkoord namens Wederpartij per mail (tenzij anders aangegeven), waarmee doorgang van het, zoals in de offerte aangegeven lesaanbod, officieel wordt overeengekomen. De offerte zal in pdf-vorm per mail naar Wederpartij worden verzonden.
Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, of aan wie Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio een aanbieding doet.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio gesloten overeenkomsten.
1.3 De Wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn van de kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio.
1.4 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio, hetgeen dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.
1.5 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking overeenkomt met voornoemde bepaling.

Artikel 2 – Offertes / Totstandkoming overeenkomst 

2.1 Alle door Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende een maand na dagtekening daarvan, tenzij in de offerte anders is vermeld.
2.2 Indien door Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio en haar Wederpartij eerst tot stand na ontvangst door Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio van een door de Wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van deze offerte door een bevoegd persoon (per pagina geparagrafeerd en op de laatste pagina op de aangewezen plek ondertekend). Dit getekende exemplaar kan per post of per mail (gescand) worden geretourneerd. Een schriftelijke reactie op de door Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio verzonden offerte per mail door een bevoegd persoon geldt ook als akkoord, tenzij anders aangegeven.
2.3 Het lesaanbod dat overeengekomen is, is bindend voor beide partijen in de zin der wet. Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio is verplicht de overeenkomst naar beste uit te voeren, waarbij de Wederpartij verplicht is tot het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bovendien dient de Wederpartij zorg te dragen voor een veilige arbeidsomgeving, binnen de vastgestelde wettelijke normen. Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, diefstal of inbeslagname van installaties/instrumenten van derden, tenzij grove nalatigheid bewezen is.
2.4 Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel deze eerst te accepteren na verstrekking door de Wederpartij van afdoende zekerheden voor de nakoming door de Wederpartij van zijn verplichtingen.
2.5 Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk door Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio zijn bevestigd.
2.6 De Wederpartij kan een voorkeursdatum opgeven voor het lesaanbod. Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio zal hier waar mogelijk rekening mee houden.
2.7 Wanneer er een offerte is uitgebracht en er vindt na deze datum een wijziging in leerlingenaantal plaats, dan dient de school dit te allen tijde aan Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio door te geven. Een dergelijke wijziging zal hoogstwaarschijnlijk een tariefwijziging tot gevolg hebben, waarvan de school uiteraard schriftelijk op de hoogte zal worden gebracht.
2.8 Wijzigingen die plaatsvinden na het uitbrengen van de offerte, kunnen tot één maand voor de voorstelling- of workshopdatum worden doorgevoerd. Wijzigingen na deze periode kunnen niet meer worden doorgevoerd.

Artikel 3 – Tarieven

3.1 De tarieven van Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio zijn wat betreft de activiteiten voor kinderen onder de 21 jaar niet aan BTW onderhevig tenzij expliciet op de nota vermeld. Dit geldt voor alle vormen van leveringen en diensten.
3.2 De tarieven van het lesaanbod zijn onderhevig aan prijsstijgingen. Voor de facturering gelden de tarieven van het schooljaar waarin het lesaanbod plaatsvindt.

Artikel 4 – Betalingscondities

4.1 Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio zal binnen 10 dagen na realisering van het lesaanbod het verschuldigde bedrag factureren. Hierbij verplicht de Wederpartij de factuur te voldoen binnen de gestelde termijn, welke is vastgelegd op 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Mocht de Wederpartij onverhoopt in gebreke blijven, dan zal Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio de volgende procedure volgen:

1. Na de 1e aanmaning/herinnering heeft de Wederpartij 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen zonder verdere kosten.
2. Blijft de Wederpartij wederom in gebreke binnen de gestelde termijnen, dan is Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio gerechtigd over te gaan tot gerechtelijke incasso zonder nadere berichtgeving. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen verhaald worden op de opdrachtgever conform het Nederlands recht.
3. Reclamaties t.a.v. het gefactureerde dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk ingediend te worden. Later ingekomen reclamaties worden uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Geschillen omtrent facturering ontslaan de Wederpartij niet van de verplichting te voldoen aan de gestelde betalingstermijnen. Wederpartij verplicht zich te allen tijde tot betaling van het gefactureerde.

Artikel 5 – Annuleringsbeding 

5.1 Indien het lesaanbod door onverwachte redenen van de zijde van Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio, zoals ziekte of andere dringende redenen geen doorgang kan vinden, dan zal Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio, na overleg met de Wederpartij, indien noodzakelijk een vervanger sturen, die de overeengekomen opdracht onder dezelfde voorwaarden kan uitvoeren. Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio dient de Wederpartij daaromtrent tijdig te informeren.
5.2 Een overeenkomst kan door de Wederpartij worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van een percentage van de overeengekomen prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum waarop annulering plaatsvindt volgens de navolgende staffels.
Bij annulering vanaf 15 werkdagen van te voren: 0 %
Bij annulering van 7 tot en met 14 werkdagen: 25 %
Bij annulering van 3 tot en met 7 werkdagen: 50 %
Bij annulering van twee werkdagen of korter: 100%

Artikel 6 – Aflevering

6.1 De levering van het instrumentarium voor het lesaanbod vindt plaats op het vooraf overeengekomen adres, doorgaans de betreffende school waar het lesaanbod plaatsvindt.
6.2 De Wederpartij is verplicht om het instrumentarium in goede staat en in de verpakking waarin het door hem is ontvangen na gebruik af te leveren.
6.3 Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio zal onverwijld na ontvangst van het instrumentarium inspecteren of het instrumentarium naar haar inzicht in goede staat verkeert.

Artikel 7 – Gebreken 

7.1 De Wederpartij is verplicht het instrumentarium bij levering te inspecteren en eventuele gebreken en/of beschadigingen terstond, doch in ieder geval binnen 2 werkdagen na levering, onder nauwkeurige opgave van aard en gronden van de klachten, te melden.
7.2 Bij gebreke van een tijdige melding ingevolge artikel 8.1 wordt Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio geacht het instrumentarium in goede staat te hebben geleverd.
7.3 Indien Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio de melding van de Wederpartij gegrond acht, zal Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio uitsluitend de ondeugdelijke onderdelen van het instrumentarium vervangen, zonder dat de Wederpartij recht kan doen gelden op enige vergoeding van schade.

Artikel 8 – Verzekeringen 

8.1 Alle schade aan het instrumentarium, waaronder verlies of diefstal, of door of met het instrumentarium veroorzaakt is voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij er sprake is van door de Wederpartij bewezen opzet of grove schuld van Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio, waarvan in ieder geval geen sprake is bij onjuiste, niet of niet tijdige inspectie van het instrumentarium door de Wederpartij. Bij diefstal is de Wederpartij verplicht de verkoopprijzen van het instrumentarium aan Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio te vergoeden, onverminderd de overige rechten van Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio.

Artikel 9 – Verplichtingen Wederpartij 

9.1 De Wederpartij is verplicht het instrumentarium als een goed huisvader en overeenkomstig de instructies van Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio of door Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio ingeschakelde derden te gebruiken en zorg te dragen voor een passende en veilige opslag.
9.2 De Wederpartij is verplicht Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio en haar ondergeschikten te allen tijde toegang te verlenen tot de plaats waar het instrumentarium zich bevindt.
9.3 De Wederpartij verbindt zich het instrumentarium uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd op de daartoe geëigende plaats(en).
9.4 De Wederpartij is niet gerechtigd het instrumentarium aan derden (onder) te verhuren en/of in bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.5 De Wederpartij is niet gerechtigd rechten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen.
9.6 De Wederpartij is verplicht het instrumentarium adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging en tegen schade anderszins. Alle kosten voor deze schade of verzekering zijn voor rekening van de Wederpartij.
9.7 Tenzij schriftelijk is overeengekomen, kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

Artikel 10 – Overmacht 

10.1 In geval Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen of de aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk te verrichten, is Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio gehouden is aan de Wederpartij enige schade te vergoeden.
10.2 Onder gevallen van overmacht zijn inbegrepen alle omstandigheden waardoor Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.
10.3 Indien de overmacht situatie langer dan 7 dagen voortduurt heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 2 dagen.
10.4 Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichtingen de reeds geleverde prestaties te betalen.
10.5 Indien door overmacht Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade. De opdrachtgever is verplicht zich daartoe maximaal te verzekeren.
10.6 Mocht onverhoopt de Wederpartij de overmacht in twijfel trekken c.q. niet accepteren, waardoor de aansprakelijkheid ter discussie wordt gesteld, kan de hoogte van de claim nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.

Artikel 11 – Einde overeenkomst 

11.1 Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:
1. Het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt.
2. Beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de Wederpartij wordt gelegd.
3. De Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
4. De Wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert.
5. De Wederpartij de bedrijfsvoering staakt.
6. De Wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.
7. Mocht zich één dezer situaties voordoen, dan is de Wederpartij terstond verplicht Kunst- en
Cultuureducatie Oosterschelderegio hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het staat Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio dan vrij om óf de overeenkomst terstond te beëindigen óf alle gelden welke de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten door Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio verschuldigd is, terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is.