Missie & Visie

MISSIE KCE OOSTERSCHELDEREGIO

KCE Oosterschelderegio is de partner en cultuurmakelaar voor alle scholen uit de regio. Wij vinden het belangrijk dat we oog hebben voor de eigenheid van de plaats waar de school zich bevindt. Onze missie is om leerlingen verbeeldingskracht verder te laten ontwikkelen en cultuuraanbod toegankelijk te maken voor ieder kind. Leerlingen brengen we in aanraking met een breed scala aan kunst- en cultuuruitingen binnen de zeven disciplines: erfgoed, beeldend, literatuur, drama, dans, multimedia en muziek. De educatieve scenario’s proeven, kennismaken, verdiepen en specialiseren helpen ons om deze missie uit te voeren.

Wij gaan hierover in gesprek met schooldirecteuren en leerkrachten en organiseren nieuwe ontmoetingen waarbij we hen inspireren en helpen zich te verwonderen. Dit doen wij door nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren tussen het culturele veld en de scholen. Vraaggericht werken is voor ons vanzelfsprekend. KCE Oosterschelderegio helpt scholen met een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod. We sluiten daarbij aan bij de schoolvisie zodat cultuuronderwijs vanzelfsprekend op de scholen ingebed en geborgd kan worden binnen de schoolstructuur.

KCE’S VISIE OP CULTUUREDUCATIE
Kunstvakken zijn belangrijk binnen het onderwijs. Door het aanbieden van kunsteducatie kan gemakkelijk aansluiting gezocht worden bij de belevingswereld van het kind. In het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs wordt de basis gelegd voor de (culturele) loopbaan van het kind. Cultuureducatie brengt kinderen in aanraking met allerlei vormen van cultuur, het laat kinderen verwonderen en inspireert hen om de wereld om zich heen te verkennen. Muziek, beeldende kunst, erfgoed, theater, spel en dans geven daarmee ieder kind de kans om zijn of haar blik op de wereld te verruimen.

 

DOEL
Ons doel is om een betaalbaar en een kwalitatief hoogwaardig kennismakingsmenu aan te bieden aan de scholen. We bouwen aan een warme verdiepende relatie met de scholen, zodat zij ons weten te vinden en wij weten wat er leeft op de scholen. We faciliteren verdiepingsprogramma’s op de scholen en regelen hiervoor het aanbod. Dit gaat verder dan het aanbieden van een programma voor een beperkte (subsidie)periode. Doen en blijven doen en uitvoeren van cultuureducatie is de inzet .