De vier scenario's

KCE Oosterschelderegio werkt vanuit de vier scenario’s Proeven, Kennismaken, Verdiepen en Specialiseren. Binnen deze scenario’s wordt invulling gegeven aan de opdracht vanuit de zeven gemeenten en regelingen zoals Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Bij Proeven moet je denken aan een eenmalig event, een manifestatie, een festivalbezoek of een voorstelling. Het is gericht op ervaren en beleven. De inspiratiedagen voor leerkrachten vallen ook onder het scenario proeven. Leerkrachten worden door zo’n dag geïnspireerd vanuit een thema. De inspiratiedagen vallen onder programmalijn 1 van CmK. Programmalijn 1 zet in op informeren en inspireren. Activiteiten die zich richten op het inspireren van de leerkracht dragen bij aan het draagvlak voor het aanbieden van cultuureducatie binnen school.

Kennismaken bestaat uit een voorstelling of een eenmalige workshop op de school, de leerkracht bereidt de klas erop voor. Dit scenario leent zich voor het doorlopen van alle zeven disciplines. Dit doen wij vanuit het kennismakingsmenu (voorheen het kennismakingsmenu). Door in cultuurhubs afspraken te maken kunnen de kosten voor een bepaalde voorstelling gedrukt worden en grote spelers naar Zeeland gehaald worden: bundeling maakt krachtig. Deze hubs worden dit jaar voor zover mogelijk ingericht. We maken een start met Noord-Beveland. Daarnaast hebben de cultuurhubs tot doel om door middel van een persoonlijke aanpak, onze zichtbaarheid in de regio te vergroten en de aandacht te richten op de specifieke vraagstukken die bij de scholengroepen leven. Vanuit KCE zien wij kennismaken als onderdeel van het programma CmK waarbij we kennismaken met de verschillende scholen en hen inspireren en enthousiasmeren over cultuureducatie. Onderzoek heeft een verband gelegd tussen een goede relatie met de culturele partner en kwaliteitsvol cultuureducatief aanbod binnen school. Door het bouwen aan een relatie is het mogelijk cultuureducatie duurzaam te borgen en te verankeren binnen het onderwijs. Het kennismaken is een onderdeel van het informeren over de mogelijkheden die cultuureducatie biedt. Dit valt zowel onder programmalijn 1 van het programma CmK en is gelijktijdig een opdracht van het SWVO.

Het scenario Verdiepen houdt in dat er meerdere workshops over hetzelfde onderwerp of eenzelfde thema worden gegeven. De leerkracht wordt meegenomen in het proces. Er ontstaat verdieping in de lesstof door het inzetten van ateliers in alle zeven disciplines. Naderhand blijft er een lesbrief achter zodat leerkrachten in staat zijn de lessen gedeeltelijk opnieuw aan te bieden. Het scenario Verdiepen valt onder programmalijn 2 en 3 van het projectplan CmK 3 ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’. Onder het scenario Verdiepen vallen ook teamtrainingen, de ICC-cursus en een visie traject. Binnen het scenario Verdiepen voeren wij de ambitiegesprekken met de scholen. In die gesprekken gaan we in op visieontwikkeling, het invullen van EVI 2.0 en mogelijkheden om op langere termijn cultuureducatie te borgen. Dit jaar sturen wij aan op het inzetten van de NPO gelden ten behoeve van cultuureducatie en het implementeren van cultuurlesmethoden.

Met Specialiseren richten wij ons onder andere op de ontwikkeling van een school als cultuurprofielschool. In meerdere workshops wordt een thema breed uitgemeten en de leerkrachten werken vakoverstijgend, schoolbreed of gaan de diepte in op een bepaalde discipline. Via de regeling CMK kan deskundigheidsbevordering aangevraagd. Co-teaching en teaching on the job brengen nieuwe inzichten en versterken de leerkracht in de klas. Dit onderdeel valt onder programmalijn 2 en 3 versterking, verankering, verbreding en verbinding. Het specialiseren richt zich naast het bedienen van de scholen ook op best practices van de specialisten, voorbeeld hiervan is bijscholing van de adviseurs cultuureducatie en vakdocenten. Er ontstaat een leergemeenschap die zichzelf kan specialiseren. Dit valt onder programmalijn 4.